Hopp til innholdet

Salgs- og leveringsbetingelser for R2IT AS

 1. Generelt:
  Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle tilbud, salg og leveranser, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.
 2. Priser:
  Alle priser er i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. R2IT AS sine priser fremgår av R2IT AS til enhver tid gjeldende prisliste eller av et konkret tilbud som også inneholder informasjon om leveringskostnader som beregnes av R2IT AS som følge av endringer i valutakurser, toll, skatter, avgifter osv. vedrørende den avtalte leveransen.
 3. Betaling:
  Betaling skal skje senest på den dato fakturaen angir som siste betalingsdag. Som hovedregel skal betalingen skje netto kontant. Såfremt en siste betalingsdato ikke er oppgitt, skal betaling skje kontant ved levering. Ved for sen betaling har R2IT AS rett til å regne renter og purregebyrer på den til enhver tid forfalte betaling med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp er betalt. Kjøpers innbetalinger avskrives først på påløpte, forfalte renter og omkostninger. Deretter avskrives gjelden.

  Kjøper er ikke berettiget til å motregne eventuelle motkrav mot R2IT AS som ikke er skriftlig godkjent av R2IT AS. Kjøper har heller ikke rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen på grunn av motfordringer av noen art. Såfremt levering utsettes på grunn av kjøper, er kjøper likevel forpliktet til å betale til R2IT AS, som om levering var skjedd til avtalt tid. R2IT AS kan fravike dette ved skriftlig melding.
 1. Eiendomsforbehold:
  R2IT AS forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjøpesummen inkl. leveringskostnader og eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut.
 2. Levering:
  Levering foretas på kjøpers regning, med mindre det helt tydelig fremgår at leveringskostnadene er inkludert i prisen.
  Leveringskostnadene (frakt, porto, forsikring, pakking osv.) beregnes ut i fra antall kolli og vekt. Leveringstiden er fastsatt av R2IT AS etter beste skjønn ut fra de forhold som foreligger når tilbudet fremsettes eller avtalen inngås. R2IT AS kan ikke gjøres ansvarlig for leveringsforsinkelser, men vil alltid tilstrebe punktlig levering.
 1. Import- og eksportregulativer
  Alle produkter, reservedeler, tekniske data, programvare og dokumentasjon kan være omfattet av import- og eksportlover, -regler og annen regulering, deriblant, men ikke begrenset til regulering som gjelder i Norge, EU, USA og det aktuelle importland i tilfelle kjøper eksporterer varene. Kjøper er forpliktet til å overholde all import- og eksportlovgivning og -regulering og innhente samtlige nødvendige tillatelser og/eller lisenser knyttet til dette.
 2. Bestillingsfeil:
  Varer tas ikke i retur. I spesielle tilfeller kan retur av varer/annullering av ordrer skje ved forutgående skriftlig avtale. Dette gjelder kun lagervarer i uåpnet originalemballasje. Bestillingsvarer og ordrer på PC og notebooks kan ikke annulleres og heller ikke returneres.Ved retur av varer/annullering av ordrer forbeholder R2IT AS seg retten til å fakturere et returgebyr på 15% av fakturaverdien, dog minimum kr. 350,-. Varene krediteres til gjeldende dagspriser.
 3. Produktinformasjon:
  Det tas forbehold om feil og endringer i opplysninger i brosjyrer og annet salgsmateriale. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor R2IT AS.
 4. Produktendringer:
  R2IT AS forbeholder seg retten til å endre produktene eller deler av disse uten varsel, såfremt dette skjer uten funksjonsmessige ulemper for kjøperen.
 5. Immaterielle rettigheter:
  Alle varemerker på produktene er og forblir de respektive rettighetshaveres eiendom. Bruk av disse varemerkene krever forutgående tillatelse fra de respektive rettighetshaverne. All bruk og levering av programvare er regulert av lisensavtalen som følger med varen. Programvare som er inkludert i leveringen/ varen overdras til kommersielle kjøpere med henblikk på ett videresalg og til forbrukere utelukkende med henblikk på bruk, noe som betyr at forbrukere verken kan kopiere eller overdra programvaren til andre[s bruk]*. Rett til gjentatt bruk av programvaren krever særskilt skriftlig avtale med den aktuelle lisensgiver.

  R2IT AS fraskriver seg ethvert ansvar for kjøpers krenkelse av immaterielle rettigheter i tilfelle varer eksporteres ut av det landet hvor R2IT AS har levert varen, ettersom R2IT AS ikke kan garantere overfor kjøper at rettigheter til bruk av varen i det aktuelle landet er omfattet av lisens-avtalen. *avhengig av de aktuelle lisensavtaler.
 1. Mangler og reklamasjon:
  Ved levering plikter kjøper straks å undersøke varene i henhold til god forretningsskikk. Ønsker kjøper å påberope seg en mangel, skal denne omgående gi R2IT AS skriftlig beskjed om mangelen og dens art. Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende. 

  R2IT AS kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen. Foretas forandringer eller inngrep i det kjøpte utstyret uten skriftlig samtykke fra R2IT AS, fritas R2IT AS for enhver forpliktelse.
  Såfremt R2IT AS ber om det, skal kjøper umiddelbart etter reklamasjonen returnere den angivelig mangelfulle varen til R2IT AS i originalemballasje. Kostnader i forbindelse med retur dekkes av kjøper. R2IT AS forbeholder seg retten til enhver tid kun å motta den angivelig defekte delen.

  Såfremt R2IT AS etter særskilt avtale har påtatt seg å yte service, omfatter serviceforpliktelsen kun de solgte produktene. R2IT AS forbeholder seg retten til å teste varer som påstås å være defekte. Finner R2IT AS varen i orden etter test, må det påregnes at varen sendes i retur sammen med en regning for utført arbeid. R2IT AS vil først etter test foreta en eventuell utskifting/kreditering
 1. Ansvarsbegrensning:
  Et erstatningskrav overfor R2IT AS kan ikke overstige fakturabeløpet for den solgte gjenstanden. R2IT AS’ erstatningskrav er begrenset til direkte tap. R2IT AS hefter ikke for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap.

  R2IT AS er uten ansvar for forsinkelse eller mangler som skyldes avhjelping eller utskifting eller forsøk på dette. R2IT AS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelse av kjøpet urimelig tyngende.

  Arbeidskonflikt eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, så som brann, krig, mobilisering eller tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførselen av drivkraft samt mangler eller forsinkelser av leveringer fra underleverandører som følge av slike omstendigheter som omtales i dette punktet eller omstendigheter forøvrig, som i vesentlig grad har vanskeliggjort R2IT AS’ oppfyllelse av avtalen.

  Hvis nevnte omstendigheter har inntruffet før tilbudet ble fremsatt/avtalen ble inngått medfører dette kun ansvarsfrihet såfremt deres innflytelse på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses på dette tidspunktet. Produktene er utviklet til vanlig kommersiell bruk. Bruk av produktene i kritiske systemer, deriblant sikkerhets-, kjernekraft-, militære fasiliteter/installasjoner, forsyningsvirksomhet, livskritiske installasjoner eller til fremstilling av våpen er ikke tillatt med mindre det innhentes skriftlig tillatelse fra den aktuelle produsenten.
 1. Produktansvar:
  I den grad annet ikke følger av norsk retts ufravikelige regler om produktansvar, gjelder følgende begrensninger: R2IT AS er kun ansvarlig for skade forårsaket av en vare levert av R2IT AS i det omfang det kan bevises at skaden skyldes dennes feil eller forsømmelse.
 2. Transport av rettigheter og plikter:
  R2IT AS er berettiget til å overta samtlige rettigheter og plikter i henhold til avtale overfor tredjepart.
 3. Tvister:
  Enhver tvist mellom R2IT AS og kjøper skal avgjøres etter norsk rett og Sarpsborg tingrett som verneting