Referanse - Høiax

Referanse - Høiax

Trådløs survey

Centpro gjenomførte trådløs survey for Høiax og overleverte en 28 siders rapport med dekningskart i plantegninger. Dette ble utredet på lager- og produksjonslokaler og administrasjonsbygning. I tillegg ble det levert en 17 siders tekninsk dokumentasjon og revisjon av det trådløse utstyret. Dette har gitt Høiax dokumentasjon og trygghet på status, samt hva som eventuelt skal forbedres eller endres.

Helsesjekk

Centpro gjenommførte helsesjekk av Høiax sine systemer og leverte en 31 siders rapport i tillegg til en Executive,  en Remidation og en Vulnerability rapport. Dette har gitt Høiax god dokumentasjon og beslutningsgrunnlag for omlegging og utbedringer videre. Det ble gjort en del strakstiltak samt opprettet en tiltaksliste videre.